PreviousNext
Giải đáp 100 thắc mắc của sinh viên - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Help > Chương trình đào tạo là gì?
Chương trình đào tạo là gì?

Chương trình đào tạo thể hiện trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình.

Chương trình đào tạo được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

Có thể xem các khung CTĐT tại menu [Chương trình đào tạo] của website “Hệ thống thông tin sinh viên” hoặc mở trực tiếp: http://daotao.dut.udn.vn/sv/G_CTDTao.aspx.