PreviousNext
Giải đáp 100 thắc mắc của sinh viên - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Help > Khi học một học phần từ lần thứ 2 trở đi thì ảnh hưởng đến đánh giá kết quả học tập như thế nào?
Khi học một học phần từ lần thứ 2 trở đi thì ảnh hưởng đến đánh giá kết quả học tập như thế nào?

Khi học một học phần từ lần thứ 2 trở đi thì ảnh hưởng đến đánh giá kết quả học tập như sau:

-         Nếu trong học kỳ 1 của năm học, học lại một học phần nào đó thì điểm của học phần này tham gia vào việc tính điểm trung bình chung học kỳ của học kỳ 1 của năm học. Nếu lần học này có điểm cao nhất so với các lần học trước thì điểm của học phần này tham gia vào việc tính điểm trung bình chung tích lũy;

-         Nếu trong học kỳ 2 của năm học, học lại một học phần nào đó thì điểm của học phần này tham gia vào việc tính điểm trung bình chung học kỳ của học kỳ 2 của năm học. Nếu lần học này có điểm cao nhất so với các lần học trước thì điểm của học phần này tham gia vào việc tính điểm trung bình chung tích lũy;

-         Nếu trong kỳ hè của năm học, học lại một học phần nào đó thì điểm của học phần này tham gia vào việc tính điểm trung bình chung học kỳ của học kỳ 2 của năm học. Nếu kỳ 2 cũng có học học phần này thì lấy điểm cao hơn trong 2 lần học để tính. Nếu lần học này có điểm cao nhất so với các lần học trước thì điểm của học phần này tham gia vào việc tính điểm trung bình chung tích lũy.